Bonne Maman

Hledáte něco velmi zvláštního?

Obecné informace o ochraně údajů

Těší nás váš zájem o naše online služby a podnikání.

Toto prohlášení o ochraně údajů platí pro společnost Andros Austria GmbH.

Ochrana vašich osobních údajů při využívání našich online služeb je naší prioritou. Toto prohlášení o ochraně údajů obsahuje informace o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním naší webové stránky a funkcí, které vám poskytuje, např. kontaktního formuláře (dále souhrnně jen „webová stránka“).

Kdo zodpovídá za ochranu mých údajů a na koho se mohu obrátit?

Provozovatelem webové stránky je společnost Andros Austria GmbH, sídlící v Porzellangasse 21/OG1/Top 1, 1090 Vídeň, Rakousko. Za zpracování vašich osobních údajů zodpovídá společnost Andros.

Ve věci vymáhání vašich práv, hlášení incidentů týkajících se ochrany údajů, podnětů nebo stížnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů a žádostí o odvolání souhlasu se zpracováním údajů se prosím obracejte na našeho pověřence pro ochranu údajů:

Andros Austria GmbH
Porzellangasse 21/OG1/Top 1
1090 Vídeň
Telefon: +43 (0) 1 712 07 00

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V závislosti na obchodním vztahu zpracováváme následující typy údajů:

kontaktní údaje (např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail, oslovení/pohlaví/titul, datum narození, státní příslušnost)
korespondence

Vaše údaje můžeme získat např. osobním kontaktem, z vizitky nebo z kontaktního formuláře.

Při používání naší webové stránky dále zpracováváme následující kategorie údajů:

údaje z protokolů, jako je vaše IP adresa, včetně podrobností o přístupu na naši webovou stránku, tj. datum, čas, status a množství přenesených dat, informace o vámi použitém prohlížeči (typ prohlížeče a číslo verze) a údaje o webové stránce, odkud jste se k nám dostali. Společnost Andros tyto údaje při vyvolání stránky ukládá v databázi log, a to bez dalších informací, jako např. těch o poskytovateli internetového připojení. Co se týče majitele připojení, společnost Andros zpravidla není oprávněna spojovat tyto údaje s konkrétními, identifikovatelnými osobami, kromě výjimečných okolností, např. při podezření na porušení právních předpisů.

soubory cookie, za účelem zlepšení fungování naší webové stránky a pohodlí jejích uživatelů. Jedná se o malé textové databáze ukládané vaším počítačem. Většina souborů cookie používaných společností Andros se po zavření prohlížeče z vašeho hard disku vymaže (tzv. „session cookies“). Kromě nich společnost Andros používá také tzv. trvalé soubory cookie, které ve vašem zařízení zůstávají, aby vás webová stránka při další návštěvě rozpoznala. Ukládání souborů cookie si na svém zařízení můžete zakázat tak, že změníte příslušná nastavení svého prohlížeče.

Když nás kontaktujete pomocí k tomu určeného formuláře na našich stránkách, společnost Andros bude zpracovávat následující kategorie údajů: pohlaví, křestní jméno a příjmení, e-mail a vaši žádost; pokud nám je poskytnete, pak také vaši adresu a telefonní číslo.

Pokud nám pošlete svoji fotografii, můžeme z ní získat vaše biometrické údaje, které spolu se vzhledem vašeho obličeje umožňují vaši přesnou identifikaci, a tedy i informace o vašem etnickém původu, náboženství nebo zdraví (např. barva vaší pleti, pokrývka hlavy, případně zda nosíte brýle).

Google Analytics:
Společnost Andros na své webové stránce používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Google Analytics používá soubory cookie. Informace získané prostřednictvím souborů cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a zde ukládány. Společnost Google tyto informace používá k hodnocení vašeho používání webové stránky, aby pro společnost Andros mohla sestavovat hlášení o vaší aktivitě na naší webové stránce a poskytovat jí služby související s používáním webové stránky a internetu. Google tyto informace v rozsahu povoleném zákonem může předávat třetím stranám, které je pro společnost Google zpracovávají. Soubory cookie si můžete zakázat změnou příslušného nastavení svého prohlížeče. Společnost Andros nicméně upozorňuje, že v takovémto případě pravděpodobně nebudete moci používat některé funkce naší webové stránky v celém jejich rozsahu. Zpracování svých údajů můžete kdykoliv zakázat s účinností do budoucna. Kromě toho si můžete zakázat také získávání dat ze souborů cookie a dat souvisejících s vaším používáním webové stránky, když si stáhnete a instalujete plugin dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Společnost Andros používá službu Google Analytics k provádění analýz používání naší webové stránky a jejímu průběžnému vylepšování. Prostřednictvím získávaných statistik můžeme rozšiřovat svoji nabídku a provádět změny za účelem zatraktivnění naší stránky pro vás jako uživatele. Používání Google Analytics má právní základ v článku 6 odst. 1 str. 1 písm. f) DS-GVO. Podrobnosti o zpracování osobních údajů společností Google si můžete přečíst na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

 

Odkazy

Online služby společnosti Andros Austria GmbH mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky. Společnost Andros Austria GmbH nemá žádný vliv na dodržování pravidel ochrany soukromí poskytovatelem externí webové stránky.
O platných pravidlech ochrany soukromí se tedy informujte přímo u poskytovatele webové stránky v odkazu.

Za jakým účelem zpracováváme vaše údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme, popř. si je necháváme zpracovávat pověřenými poskytovateli služeb, k následujícím účelům:

 • management uchazečů
 • realizování pracovněprávních vztahů
 • navazování obchodních vztahů se zájemci
 • poskytování služeb našim zákazníkům
 • zasílání objednaného zboží
 • uzavírání smluv a zpracovávání plateb
 • správa a vylepšování naší webové stránky
 • zodpovídání nezbytných dotazů v rámci kontaktního formuláře
 • marketing včetně průzkumu trhu a měření způsobilosti v zákonem povoleném rozsahu, respektive na základě vašeho souhlasu
 • udržování a ochrana našich práv
 • ochrana nároků ze závazků
 • zabezpečení našich systémů informačních technologií a ochrana před škodami
 • umožnění používání webové stránky, prevence a odstraňování nedostatků v jejím fungování a její optimalizace vzhledem k chování uživatelů

Poskytovatelé služeb, které najímáme, jsou samozřejmě povinni dodržovat naše platná pravidla ochrany osobních údajů.

Na jakém právní základě jsou údaje zpracovávány?
Právní základ našeho zpracovávání vašich osobních údajů závisí na druhu našeho obchodního vztahu, tj. na tom, zda a do jaké míry

 • jste nám udělili odpovídající souhlas s jejich zpracováním (článek 6 odst. 1 písm. a) DSGVO),
 • zda je jejich zpracování nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů (článek 6 odst. 1 písm. f) DSGVO),
 • zda to vyžaduje zákon (článek 6 odst. 1 písm. c) DSGVO) nebo
 • zda je to nezbytné k plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, popř. předsmluvním opatřením (článek 6 odst. 1 písm b) DSGVO).

Komu údaje předáváme?

Jak bylo popsáno výše, v závislosti na účelu jejich zpracování jsou osobní údaje předávány také třetím stranám (dopravci, balíkové služby apod.). Může tedy docházet k přenosu údajů do cizích zemí v rámci Evropské unie i mimo ni, tedy i k ukládání vašich osobních údajů mimo EU. V takovém případě se před jejich předáním vždy ujistíme, že příjemce zajišťuje přiměřenou úroveň ochrany údajů (např. na základě rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise pro danou zemi nebo tzv. standardní smluvní doložky Evropské unie se zemí příjemce) nebo že jste nám s předáním udělili svůj souhlas.
Kromě toho mohou být vaše údaje předávány následujícím stranám:

 • námi najatí zpracovatelé zakázek (podle článku 28 DSGVO), např. poskytovatelé IT, logistických a hostingových služeb, kteří je zpracovávají na náš příkaz,
 • veřejné orgány a instituce (finanční úřady apod.), pokud to vyžaduje zákon či správní orgány (povinná úschova),
 • další orgány, jimž jste se zpracováním svých osobních údajů udělili souhlas.

Na jak dlouho jsou vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje jsou smazány po uplynutí obvyklé doby uložení, která činí tři měsíce, anebo dříve, jestliže jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováním.

Delší uložení je možné pouze v případech, kdy je nezbytné k vyšetření odhaleného útoku na naši stránku. Prodlouženou dobu uložení může také vyžadovat zákon (např. v případě obchodní korespondence).

Údaje, které jsou předmětem smluvního vztahu, jsou uloženy po dobu jeho trvání a alespoň tak dlouho po jeho ukončení, jak to vyžaduje zákon, popř. do uplynutí lhůty promlčení.

Výmaz vašich osobních údajů zpracovávaných službou Google Analytics probíhá v souladu s prohlášením o ochraně údajů jejího provozovatele.

Jaká jsou moje práva?

Jako dotčená osoba máte právo na:

 • informace o našem zpracovávání vašich osobních údajů podle článku 15 DSGVO,
 • opravu vašich osobních údajů podle článku 16 DSGVO, jsou-li neúplné nebo chybné,
 • výmaz vašich osobních údajů podle článku 17 DSGVO,
 • omezení zpracování vašich osobních údajů podle článku 18 DSGVO,
 • přenositelnost údajů podle článku 20 DSGVO,
 • podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz

 

Odvolání uděleného souhlasu

Pokud jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo ho kdykoliv odvolat s účinností do budoucna.
To platí i pro odvolání souhlasu, který jste nám udělili před vstoupením DSGVO v platnost 25. května 2018. Odvolání souhlasu je účinné do budoucna a neovlivňuje zákonnost zpracování údajů před jeho podáním. Žádost o odvolání prosím adresujte společnosti Andros Austria GmbH nebo zašlete e-mail na: info@bonnemaman.cz

 

Právo vznést námitku

Proti našemu zpracovávání vašich údajů za účelem ochrany našich oprávněných zájmů máte právo vznést kdykoliv námitku, a to na základě důvodů vyplývajících z vaší mimořádné situace. To zahrnuje také právo vznést námitku proti našemu zpracovávání vašich údajů za účelem reklamy.
Námitku lze řešit neformálně zasláním příslušného dopisu na adresu:
Andros Austria GmbH,  Porzellangasse 21/OG1/Top 11090 Vídeň
nebo e-mailu na: info@bonnemaman.cz

Změny našich obecných pravidel ochrany údajů

Vyhrazujeme si právo provádět jakékoliv změny našich opatření k ochraně údajů, které považujeme za nezbytné. V souvislosti s tím můžeme provádět aktualizace těchto informací o ochrany údajů. Věnujte tedy, prosím, pozornost jejich aktuální verzi.

 

 

Oznámení o soutěži

Pořadatel

Pořadatelem této soutěže je Andros Austria GmbH – Porzellangasse 21 /OG1/1 – A-1090 Vídeň. Více informací naleznete v tiráži.

Účast – Časový úsek

Účast je možná od 29.04.2024 00:01 hodin – 05.05.2024 23:59 hodin. Rozhodujícím okamžikem pro účast v soutěži je úspěšné, úplné a správné obdržení požadovaných dat společností Andros Austria GmbH.

Účast, slosování & výhry: Andros Austria GmbH – Bonne Maman

 • Mezi všemi účastníky bude slosována následující cena Bonne Maman skládající se z:

Bonne Maman džemu

Bonne Maman lískooříškovo-kakaového krému

Bonne Maman arašídového krému

překrásného dřevěného podnosu

kvalitního košíku na pečivo

obrovského šálku pro velký požitek

Bonne Maman pomazánkového nože

 • Výhra bude doručena poštou zdarma na adresu v České republice.
 • Losování výherkyně/výherce dne proběhne do 48 hodin od ukončení soutěžního dne.
 • Výherkyně/výherce bude informován prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu.
 • Výměna nebo výplata výhry v hotovosti není možná.
 • Pro jednoho účastníka (= na poštovní adresu) bude vylosována pouze 1 cena.
 • Výhra bude zaslána na adresu v ČR zdarma.
 • Vítěz musí poskytnout společnosti Andros Austria GmbH adresu do 5 dnů poté, co je společnost Andros Austria GmbH informovala o výhře komentářem, zprávou nebo e-mailem. Pokud neodpoví nebo se vzdá své výhry, proběhne nové slosování.
 • Poskytnutá poštovní adresa a telefonní číslo nebudou po doručení výhry použity pro žádné další marketingové účely.
 • Mohou se zúčastnit všichni lidé starší 18 let, kteří mají hlavní bydliště v České republice.
 • Zaměstnanci Andros Austria jsou vyloučeni z účasti.
 • Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Jedna a tatáž osoba se nesmí účastnit s různými e-mailovými adresami.
 • Účast prostřednictvím automatizovaných nabídek účasti od třetích stran není povolena.
 • Účastí v soutěži akceptují účastnice/účastníci tyto podmínky účasti.
 • Právní postih je vyloučen.
 • Soutěž není spojena s Instagramem ani skupinou Meta a není žádným způsobem sponzorována, podporována ani organizována Instagramem ani skupinou Meta.
 • Svou účastí účastnice/účastníci potvrzují, že nebudou uplatňovat žádné nároky vůči Instagramu ani skupině Meta v souvislosti s účastí v této soutěži.

Platí obchodní podmínky Andros Austria GmbH a zásady ochrany osobních údajů (viz výše).